Arts Management Workshops / Workshop-uri de Management al Artei, SPAȚIU INTACT

Arts Management Workshops / Workshop-uri de Management al Artei

4–5 septembrie / September 2014
14:00h / 2:00 pm

SPAȚIU INTACT
Fabrica de pensule (Paintbrush Factory)
59-61 Henri Barbusse St., Cluj-Napoca 400616
Romania

AM 1: Cercetare în Managementul Artei: construind viitorul / Arts Management Research: framing the future

Joi, 4 septembrie / Thursday 4th, 2.00 – 6.00 pm

Oricine este implicat în domeniul managementului cultural/al artei fie ca practician, educator, cercetător sau student este foarte conștient de faptul că, în această zonă, subiectele de cercetare posibile abia au fost atinse. Totodată, suntem provocați de disputele legate de ceea ce ar trebui să cunoaștem în acest domeniu, cum ar trebui studiat acesta, de relația dintre cercetare și practică și de cea dintre cercetare și pedagogie. Cum se va configura managementul artei în viitor? Putem anticipa viitoarele dificultăți ale acestui domeniu fără a cântări trecutul și viitorul? Care este rolul cercetării în managementul artei în a răspunde la aceste întrebări importante legate de dezvoltarea disciplinei?
Scopul acestui workshop este de a iniția discuții semnificative între cei interesați de cercetare în managementul artei. Luând parte la acest proces, alături de colegi din același domeniu, puteți creiona idei pentru viitor.

Anyone involved in the field of arts/cultural management - whether as practitioner, educator, researcher, or student - is well aware that research in this area has barely scratched the surface of available topics. We are also challenged by disputes about what we need to know in this field, how it should be studied, the relationship between research and practice, and research and pedagogy. How will the future of arts management be framed? Can we anticipate the future needs of the field unless we have a handle on the past and the present? What is the role of arts management research in answering these and other significant questions about the development of the field?
The aim of this workshop is to initiate meaningful discussions among those interested in arts management research. Take part in the process along with other arts management research colleagues and help us forge ideas for the future.


AM 2: Despre lipsa metodelor și a teoriei specifice managementului artei / On the lack of field specific methods and theory in arts management

Vineri, 5 Septembrie / Friday 5th, 2.00 – 5.00 pm

Managementul artei, ca disciplină academică, dar și ca activitate practică este încă lipsit de metode și teorie specifice. Astăzi, sunt frecvent utilizate metode și teorii economice într-o manieră lipsită de spirit critic. Aceasta are un impact amplu asupra producției artistice. Aplicarea dogmatică a principiilor economice ca simple analize costuri – beneficii promovează transformarea domeniului, prin ignorarea particularităților artei. Aspecte ce țin de estetică sau de semnificația socială a artei sunt deseori ignorate.
Așadar, propunem o reconceptualizare a relației dintre artă și management, invitându-i pe cei interesați de un dialog inter și trans-disciplinar să participe la un workshop despre lipsa metodelor și a teoriei specifice managementului artei.

Arts management as an academic discipline, but also as a practical activity, still lacks field specific methods and theory. Contemporary economic methods and theories are often applied in a rather uncritical way. This has vast impact on the production of art. The affirmative application of economic principles like simple cost-benefit-analysis promotes the commoditization of the cultural field while ignoring the peculiarities of the arts. Aesthetic aspects or the social significance of the arts are too often ignored here.
We therefore call for a reconceptualization of the relation between the arts and management and invite people interested in an inter- and trans-disciplinary dialogue to participate in our workshop on the lack of field specific methods and theory in arts management.


AM 3: Dialog Transatlantic: deosebiri și asemănări în managementul artei în diferite contexte / Transatlantic Dialogue: differences & similarities of arts management in different contexts

Vineri, 5 septebrie / Friday 5th, 5.00 – 7.00 pm

Managementul artei apare în diverse forme, în funcție de contextual cultural. Cel de-al treilea workshop tratează perspective transnaționale asupra managementului artei, pentru a oferi  câteva puncte de pornire în sensul unei cooperări viitoare între grupurile (noastre) de lucru (Colorado State University & Leipzig University), pentru a intensifica colaborarea în această disciplină. Totodată, Workshop 3 va culmina cu elaborarea de propuneri tangibile pentru programul de management al artei a celei de-a 12 ediții a conferinței ESA-Arts, care va avea loc anul viitor, la Praga.

Arts management appears in various forms in different cultural contexts. Workshop 3 discusses
transnational perspectives on arts management in order to provide a number of starting points for a common, future cooperation between our working groups (Colorado State University & Leipzig University) to intensify co-operation. Furthermore, Workshop 3 will culminate in concrete suggestions for an arts management program at the 12th ESA conference in Prague 2015.


Workshop-urile sunt co-organizate de grupuri de absolvenți ai Institut für Kulturwissenschaften, Universitatea Leipzig (Working Group Future Perspectives of Arts Management) și ai LEAP Institute for the Arts, Colorado State University (Working Group Arts Leadership Dynamics) în cadrul conferinței internaționale ESA-Arts 2014: Arta şi contextele sale: dialog transdisciplinar. Evenimentul va avea loc în limba engleză.

These workshops are co-organized by graduate working groups from University of Leipzig’s Institut für Kulturwissenschaften (Working Group Future Perspectives of Arts Management) and Colorado State University’s LEAP Institute for the Arts (Working Group Arts Leadership Dynamics) as part of ESA-Arts 2014: Art and its context: cross-disciplinary dialogue international conference. The event will take place in English.

Fundația Culturală Intact
www.fundatiaintact.ro